Aby nigdy nie zabrakło kapłanów

Środa, XIV Tydzień Zwykły, rok II, Mt 10,1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Jezus wybrał dwunastu Apostołów, dając im władzę nad duchami nieczystymi i moc głoszenia słowa Bożego. Ta misja trwa po dziś dzień. Każdy nowo wyświęcony kapłan otrzymuje przez ręce biskupa tę samą władzę duchową, jaką mieli Apostołowie wybrani bezpośrednio przez Syna Bożego. Kiedy zastanawiamy się czasem, czy Kościół w takiej formie, w jakiej go znamy, jest nam potrzebny, to warto przypomnieć sobie scenę opisaną w dzisiejszej Ewangelii i słowa, które wypowiedział Jezus do wybranych przez siebie uczniów, dając im upoważnienie do walki z mocami ciemności: „Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie”. Królestwo to jest królestwem dobra i pokoju, w przeciwieństwie do „królestwa Szatana”, które pełne jest zła, przemocy i kłamstwa. Kościół jest rzeczywistością bosko-ludzką. Jest w nim to,  co jest Boże i duchowe, ale także to, co jest ludzkie, bo Apostołowie zostali wybrani spośród ludzi. Współczesny apostoł działa w imię Jezusa, ale jednocześnie sam idzie za Nim, tak jak za Jezusem szło dwunastu Apostołów. Nie jest doskonały, ale na drodze ku doskonałości. Jego misja nabiera większej skuteczności tylko wtedy, gdy zbliża się sercem i duszą do swojego Mistrza i Zbawiciela. Módlmy się o świętych i dobrych kapłanów, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy mają władzę nad duchami nieczystymi i moc głoszenia słowa Bożego.