Zbawienie

Środa, XIV Tydzień Zwykły, rok II, Mt 10,1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Zbawienie, które daje nam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, przychodzi w bardzo konkretny sposób, wyzwalając nas z mocy złego ducha oraz chorób i wszelkich słabości. Zbawiciel do tego dzieła wybiera prostych i słabych ludzi, chociażby Piotra, który się Go zaparł, Judasza, który Go zdradził, Mateusza, który był celnikiem. Jezus wybiera takich ludzi, by mogli oni nauczyć się w pokorze całkowicie polegać na mocy Boga, nigdy na sobie samych. Dzisiaj również dokonują się wielkie cuda Bożego miłosierdzia, tam gdzie są Jego słudzy całkowicie polegający i ufający Bożej mocy i gdzie są ludzie otwierający się w wierze na przyjęcie królestwa niebieskiego.

Duchu Święty, czyń nas całkowicie otwartymi na Boże zbawienie.