Sympozjum naukowe – Hermeneutyka w drodze

Zapraszamy na poświęcone problematyce biblijnej sympozjum naukowe: Hermeneutyka w drodze. „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,26-27)”. Wydarzenie miało miejsce 9 maja 2024 r. w Krakowie (Domus Mater, ul. Saska 2C).

1. „Począwszy od Mojżesza…”. Zapowiedzi mesjańskie w Pięcioksięgu

ks. dr Krzysztof Napora SCJ (KUL, Lublin)

2. „Uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy...". Nowotestamentalna relektura w świetle Paschy Chrystusa

ks. dr Andrzej Demitrów (UO, Opole)

3. Chrystologiczne odczytanie Pism w ewangeliach synoptycznych

ks. dr Piotr Herok (UO, Opole)

4. Pisma autorytatywne i ich mesjańska interpretacja w świetle tekstów z Qumran

dr Michał Klukowski (KUL, Lublin)

5. Motyw czasu i miejsca w opowiadaniu o chrystofanii na drodze do Emaus (Łk 24,14-35)

dr Anna Wajda (UPJPII, Kraków)